Sprzedawca - SimpleAV Sp. z o.o. z siedzibą al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409593, NIP 8992732413, nr BDO 000005967, kapitał zakładowy 50 000,00zł.

Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową nabywającą towary udostępnione na Platformie B2B jedynie w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i jako mające dla niego charakter zawodowy.

Aby uzyskać dostęp do pełnej wersji Platformy B2B, zawierającej m.in. aktualne stany towarów w magazynie, cenniki, dokumenty handlowe firmy oraz umożliwiającej składanie zamówień online (także dokonanie rezerwacji) należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie: +48 71 382 81 00 lub mailowo: b2b@simpleav.pl


Regulamin


1. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie i Umowie o współpracy, które określają ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży przez SimpleAV Sp. z o.o. jako Sprzedawcę.

2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes i dobre imię (renomę) Sprzedawcy.

3. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Platformy B2B.

4. Klient w trakcie korzystania z Platformy B2B nie ma prawa do dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, czy mechanizm działania Platformy B2B. Wszelkie prawa do Platformy B2B, włączając w to majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Platformy B2B, a także do przygotowanych wzorców formularzy, prezentowanych logotypów, zdjęć towarów, filmów, animacji komputerowych, opisów oraz innych autorskich treści należą do Sprzedawcy, a ich wykorzystanie może następować wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.

5. Oferowane towary, ich cena, sposoby płatności, sposób odbioru towarów dostępne są po zalogowaniu się do Platformy B2B. Cena oraz informacje o dostępnym stanie i /lub najbliższych planowanych dostawach podawane są przy każdym towarze.

6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, albowiem złożone zamówienie jest weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego zrealizowania.

7. W przypadku gdyby okazało się, że brakuje zamówionego towaru albo w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, wliczając w to także przypadek, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

8. Jeśli realizacja zamówienia z jakichkolwiek przyczyn okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
Jeżeli Kupujący nie dokona wyboru jednej z wskazanych powyżej opcji zastosowanie będzie miała opcja wskazana w literze b) niniejszego ustępu.
Brak możliwości realizacji zamówienia i zastosowanie jednego z w/w trybów nie uprawnia Klienta do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Sprzedawcy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy okaże się, że została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania Platformy B2B, a zwłaszcza w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów produktów.

10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru lub po zakończeniu procedury, o której mowa w ustępie 6, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

11. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia wynikające z korzystania z sieci internetowej, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła ani loginu.

12. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co następnie potwierdza składając odpowiednie oświadczenie w umowie. Powyższe oświadczenie stanowi jednocześnie akceptację postanowień Regulaminu. Dodatkowo Klient zobowiązany jest zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu osoby, którym umożliwi dostęp do Platformy B2B. Przyjmuje się, że każda z osób, którym Klient umożliwił dostęp do platformy zapoznała się z treścią Regulaminu.

13. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła i loginu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, które korzystają z Platformy B2B za pomocą hasła i loginu Klienta.

14. Każdy Klient otrzymuje dostęp do platformy B2B na postawie jednego przydzielonego dla niego adresu e-mail, nazywanego adresem głównym kontrahenta.

15. Klient loguje się otrzymanym adresem e- mail, natomiast hasło ustala sobie indywidualnie przy pierwszym logowaniu do platformy B2B. W interesie Klienta leży ustalenie i zabezpieczenie hasła w taki sposób, by było ono niedostępne dla osób nieuprawnionych, albowiem to Klient odpowiada za wszystkie podejmowane akcje na swoim koncie, w tym za wskazane miejsca dostaw oraz złożone za jego pośrednictwem zamówienia, w szczególności za ich zapłatę.

16. Po zalogowaniu Klient uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności platformy B2B, w tym do ofert i cen specjalnych. Jednocześnie utworzone konto jest kontem administracyjnym firmy, które daje w szczególności następujące możliwości: kreowanie upoważnionych do korzystania z platformy i/lub składania zamówień pracowników Klienta, podawanie adresów dostaw, zamówienia, widok wszystkich dokumentów, historii zamówień, wskazywanie adresów innych niż siedziba Klienta, kreowanie listy zewnętrznych adresów IP, z których będzie można się logować na subkonto.

17. Klient samodzielnie zarządza swoim kontem w platformie B2B, tzn. przydziela swoim pracownikom uprawnienia/upoważnienie do korzystania z jego możliwości i funkcjonalności. Zapewnienie dostępu osobom nieuprawnionym/nieupoważnionym odbywa się na ryzyko Klienta.

18. Za zarządzenie przyznanym pracownikom dostępem do konta i jego funkcjonalnościami - zwłaszcza prawem do składania zamówień i dostaw odpowiada wyłącznie Klient. SimpleAV nie weryfikuje nadanych w ramach konta Klienta uprawnień ani danych osób, które składają zamówienia z konta Klienta.

19. SimpleAV nie weryfikuje podanych adresów dostaw zdefiniowanych na koncie Klienta. Wszelkie koszty i ryzyko związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Klient.

20. Klient zobowiązuje się chronić i nie udostępniać osobom trzecim hasła do konta, albowiem ma świadomość ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania swoich pracowników oraz innych osób, które weszły w posiadanie hasła i loginu.

21. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło i login znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego i skutecznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji, Klient otrzyma od Sprzedawcy niezbędne instrukcje do działania. W zależności od okoliczności zdarzenia Sprzedawca zablokuje konto Klienta (na podstawie uzyskanych informacji i weryfikacji zapisów na jego koncie), bądź może zalecić Klientowi, aby samodzielnie dokonał zablokowania subkonta lub zresetował hasło.

22. W przypadku wejścia w posiadanie loginu i hasła przez podmiot nieuprawniony, bądź niepoinformowania mimo posiadanej wiedzy Sprzedawcy o tym, że hasło i login znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedawcy szkody, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła i loginu.

25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

26. Sprzedawca wskazuje, że może dochodzić do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Platformy B2B, zwłaszcza jeśli powodem jest:
a) modyfikacja, modernizacja lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy; lub operatora platformy B2B,
b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

27. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na Stronie Platformy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy Platformy B2B.

29. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Platformy B2B.

30. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez umieszczenie o tym fakcie odpowiedniej informacji na Platformie.

31. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

32. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem właściwym będzie właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022r.

34. Zaakceptowany Regulamin oraz podpisana Umowa o współpracy ze Sprzedawcą wraz z załącznikami stanowią warunek udostępnienia przez Sprzedawcę Platformy B2B i przeprowadzania na niej transakcji handlowych.